Konfiguracja serwera DHCP

 • Rola serwera DHCP
  Serwer DHCP  przydziela adresy IP każdemu komputerowi, który się uruchomi podłączony do danej sieci.
  Podobnie jak w przypadku innych ról instalację serwera DHCP również rozpoczyna się z poziomu Menadżera Serwera (Server Manager). Żeby zainstalować należy wybrać w kreatorze ról Serwer DHCP (DHCP Server) i kliknąć Dalej (Next).Jeżeli serwer nie został jeszcze autoryzowany w Active Directory, wystarczy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Autoryzuj (Authorize). Jeżeli AD i DHCP są instalowane na tej samej maszynie serwer autoryzuje się sam automatycznie.
 • Metody alokacji adresu IP
  • dynamiczna
   Serwer domyślnie przydziela adres IP. Jest to nazywane odnowieniem dzierżawy adresu IP. Po wyłączeniu komputera dzierżawa wygasa domyślnie po 8 dniach.
  • automatyczna
   Serwer domyślnie przydziela adres IP i  nie ma określonego czasu dzierżawy, adres jest przydzielony na stałe dla danego komputera
  • ręczna
   Komputer ma ustawiony ręcznie adres IP przydzielony do konkretnego MAC adresu komputera , brak jest czasu dzierżawy. Na komputerze ustawiasz adres automatyczny.
 • Tworzenie zakresu DHCP dla protokołu IPv4
  Należy rozwinąć drzewo serwera i klikając prawym przyciskiem myszy na IPv4 wybrać opcję Nowy Zakres (New Scope).

W pierwszej karcie kreatora podaje się Nazwę dla zakresu (Name) oraz Opis (Description), który będzie informował za co on odpowiada.

Na kolejnej karcie definiuje się dwa adresy IP.  Początkowy adres IP (Start IP address), począwszy od którego DHCP zacznie przydzielać klientom adresy IP, a drugi to Końcowy adres IP (End IP address), na którym to serwer zakończy ich przydzielanie. Należy podać także Maskę Podsieci (Subnet Mask), która ma być przypisywana klientom.

 • Wykluczenia adresu z wcześniej skonfigurowanej puli
  W kolejnym oknie definiujemy zakres adresów IP, które mają zostać wykluczone z wcześniej zdefiniowanej puli.

 

 • Ustawienie czasu dzierżawy. Domyślnie wynosi on 8 dni.
 • Ustawienie bramy domyślnej
  Można także skonfigurować opcje serwera DHCP.  Zaznacz opcję pierwszą Tak chcę skonfigurować te opcje teraz (Yes, I want to Configure these options now) po to, aby je od razu skonfigurować z poziomu kreatora. Jedną z nich będzie konfiguracja Routera (Bramki) (Router (Default Gateway)), gdzie wpisuje się adresy IP, pod którymi znajduje się wyjście z sieci lokalnej do Internetu.
 • Praca w domenie
  Następnie określa się adresy serwerów DNS z jakich ma się korzystać w sieci i opcjonalnie nazwę domeny. Należy pamiętać, że jeżeli maszyny mają prawidłowo pracować w domenie to niezbędne jest podanie wewnętrznych, firmowych adresów serwerów DNS powiązanych z Active Directory.

 

Zarządzanie serwerem DHCP

 • Rezerwacja adresu IP dla drukarki
  Jeśli adres IP ma być zarezerwowany dla drukarki wystarczy na Rezerwacje (Reservations) kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Nowe Zastrzeżenie (New Reservation).

 • Polityki DHCP (DHCP Policies)
  Polityki pozwalają na określenie zasad przydzielania adresów urządzeniom które, aby dostać adres IP będą musiały spełniać pewne predefiniowane kryteria. Aby takie kryterium określić Należy kliknąć na Polityki (Policies) prawym przyciskiem myszy i wybrać Nowa Polityka (New policy). Następnie podać nazwę nowej polityki. W kolejnym  oknie kreatora definiuje się kryteria, jakie dane urządzenie musi spełnić. Kryteriów może być kilka i mogą być połączone operatorem logicznym AND (urządzenie musi spełniać wszystkie) lub OR (urządzenie musi spełniać minimum jedno kryterium). Przyciskiem ADD dodaje się kryteria.
  Określamy kryterium warunku:

  • Vendor Class, która pozwoli określić dolną granicę wersji sytemu Windows,
  • User Class, która pozwala udzielać dostęp na podstawie uprawnień użytkowników,
  • MAC Adress, która pozwala na filtrowanie po adresach MAC
  • Client Indetifier
  • Relay Agent Information.