Dane to  dowolne liczby, znaki, symbole zapisane w celu ich przetwarzania. Mogą opisywać obiekty i zdarzenia zachodzące w rzeczywistości.

'Jan' 'Kowalski' '20000101' 'Warszawa' '2000210112345'

Baza danych to logicznie uporządkowany zbiór informacji na określony temat zapisany w określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych.

System zarządzania bazą danych SZBD to zbiór programów i narzędzi pozwalających na tworzenie, przechowywanie, przetwarzanie i zarządzanie danymi.

Typy SZBD:

  • Lokalne SZBD
   • MS Access
   • Kexi
  • Sieciowe SZBD
   • Microsoft SQL Server
   • MySQL
   • Oracle
   • PostgreSQL

Cechy SZBD:

  • Struktura SZBD;
  • Trwałość danych – przechowywanie danych przez długi okres;
  • Niezależność danych poprzez oddzielenie struktury przechowywanie danych od systemu zarządzania danymi oraz platformy sprzętowej;
  • Ochrona danych poprzez mechanizmy kontroli dostępu do SZBD;
  • Integralność danych czyli zapewnienie zgodności z danych z rzeczywistością;
  • Spójność danych określoną przez poprawność danych oraz odporność na anomalie.

Modele baz danych:

  • Model jednorodny – proste bazy danych opracowane na podstawie jednej tabeli;
  • Model hierarchiczny – opracowany na podstawie struktury drzewa;
  • Model sieciowy – poszczególne elementy mogą łączyć się z innymi tworząc sieć;
  • Model relacyjny – dane przechowywane w tabelach, między którymi zachodzą powiązania;
  • Model postrelacyjny – w relacyjnej bazie danych przechowywane dane są typu obiektowego;
  • Model obiektowy – opiera się na koncepcji obiektów.