Relacja (referencja) to powiązanie między tabelami. Jeżeli tabela jest typową relacją, to jej kolumny będą atrybutami, a wiersze krotkami.

Krotka (rekord) to niepowtarzalny zbiór wartości o określonych typach danych umieszczonych w polach opisujących pojedynczy obiekt tabeli.

Atrybutem jest kolumna relacji mająca określoną nazwę.  Atrybuty tworzą zbiór cech opisujących encje.

Encja to każdy obiekt materialny lub niematerialny (rzecz, osoba, miejsce, zdarzenie, stan, pojęcie) pozwalający odróżnić go od innych obiektów. Encje o podobnych cechach mogą być grupowane w zbiory encji – np.  tabele.

Encja człowiek
Atrybuty encji imię, nazwisko, wzrost, waga, stan cywilny

Typy relacji:

  • Jeden do jednego 1:1
  • Jeden do wielu 1:N
  • Wiele do wielu M:N

Tabela reprezentuje relacje. Każda tabela zawiera kolumny (atrybuty) posiadające nazwę oraz wiersze (rekordy, krotki). Na przecięciu kolumny i wiersza znajduje się pole przechowuje określoną wartość atrybutu.

Rys.

Każda tabela musi mieć atrybut (kolumnę) jednoznacznie identyfikujący każdy rekord w tabeli.  Taki atrybut nazywany kluczem głównym lub kluczem podstawowym.

Rodzaje kluczy:

  • Klucz prosty – klucz jednoelementowy ( jedna tabela);
  • Klucz złożony – klucz kilkuelementowy (wiele kolumn);
  • Klucz sztuczny – dodatkowa kolumna z kluczem utworzona w sposób sztuczny;
  • Klucz obcy – klucz podstawowy w innej powiązanej  tabeli;
  • Klucz kandydujacy – kolumna, która jest brana pod uwagę jako klucz główny na etapie projektowania bazy danych.

Do poczytania:

Postulaty Codd’a dotyczące relacyjnych baz danych. Rodzaje kluczy, zasady dobierania kluczy. Powiązania pomiędzy relacjami