PHP

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head><meta charset="utf-8"></head>
<body>
<?php
 $kolor = 'czerwony';
 $bok = 5.4;
 echo $bok . '<br>';
 echo $bok * $bok;
 print '<br>Dzień dobry';
 // to jest komentarz jednoliniowy
 /* to jest
   komentarz
   wieloliniowy */
?>
</body>
</html>

Operatory arytmetyczne

+ dodawania
- odejmowania
* mnożenia 
/ dzielenia
% reszty z dzielenia

Operatory przypisania

= przypisanie wartości do zmiennej
+= dodanie i przypisanie wartości do zmiennej
-= odjęcie i przypisanie wartości do zmiennej 
*= pomnożenie i przypisanie wartości do zmiennej
/= podzielenie i przypisanie wartości do zmiennej
%= przypisanie reszty z dzielenia do zmiennej

Operatory porównania

!= zmienne nie są równe
== zmienne są równe
=== zmienne są równe i tego samego typu
< zmienna pierwsza jest mniejsza niż druga
<= zmienna pierwsza jest mniejsza bądź równa drugiej
> zmienna pierwsza jest wieksza niż druga
>= zmienna pierwsza jest większa bądź równa drugiej

Operatory logiczne 

&& zwraca wartość true, gdy obie zmienne są prawdziwe (AND)
|| zwraca wartość true, gdy co najmniej jedna zmienna jest prawdziwa (OR)
! operator neguje wyrażenie (NOT)

Operatory inkrementacji i dekrementacji 

++ inkrementacja, zwiększa wartość o 1
-- dekrementacja, zmniejsza wartość o 1

 

Prosty kalkulator

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
//prosty kalkulator
 $b = 3;
 $a = 5;
 echo 'liczba a= '.$a. ' ,liczba b= '.$b . '<br>';
 echo 'suma: '. ($a + $b) . '<br>';
 echo 'różnica: '. ($a - $b) . '<br>';
 echo 'iloczyn: '. $a * $b . '<br>';
 echo 'iloraz: '. $a / $b . '<br>';
 echo 'reszta z dzielenia: '. $a % $b . '<br>';
 echo 'pierwiastek z liczby '.$a.' wynosi '.sqrt($a). '<br>';
 echo 'potęga liczby '.$a.' wynosi '.pow($a,2). '<br>';
?>
</body>
</html>