Tworzenie bazy danych o nazwie znajomi

Create database moiZnajomi;
use moiZnajomi;
 • Tworzenie tabeli znajomi i miejscowosci.
Create table znajomi(
Id int not null primary key auto_increment,
Imie varchar(20),
Nazwisko varchar(20),
Data_ur date,
Czy_kobieta boolean,
Telefon varchar(10),
Ulica_nr varchar(20),
Miejscowosc_id int,
Kod_poczt varchar(7)
);

Create table miejscowosci(
Id int not null primary key auto_increment,
Nazwa_miejscowosci varchar(20)
);
 • Dodawanie rekordów do tabeli miejscowosci
Insert into miejscowosci (nazwa_miejscowosci) values
('Wyszków'),
('Warszawa'),
('Płock');
 • Modyfikacja tabeli znajomi.
Alter table  znajomi
add column email varchar(20);
 • Tworzenie relacji między tabelami
Alter table znajomi add foreign key (miejscowosc_id) 
references miejscowosci(id);
 • Modyfikacja rekordu id=3
Update miejscowosci set 
nazwa_miejscowosci = 'Pułtusk'
where id= 3;
 • Wyświetlenie rekordów z tabeli znajomi
Select * from znajomi;
 • Funkcje agregujace:
   • Count()
    SELECT count(id) as 'liczba znajomych' 
    FROM znajomi
    Where Nazwisko = 'Kot'
   • Sum()
   • Avg()
   • Max()
   • Min()
 • Kasowanie  rekordów z tabeli znajomi
Delete from znajomi where id = 2;
 • Kasowanie  tabeli znajomi
Drop table znajomi;
 • Łączenie tabel
SELECT nazwisko, imie, nazwa_miejscowosci 
FROM znajomi JOIN miejscowosci
ON znajomi.Miejscowosc_id = miejscowosci.Id

SELECT nazwisko, imie, nazwa_miejscowosci 
FROM znajomi, miejscowosci
WHERE znajomi.Miejscowosc_id = miejscowosci.Id

 

SELECT nazwisko, imie, nazwa_miejscowosci 
FROM znajomi JOIN miejscowosci
ON znajomi.Miejscowosc_id = miejscowosci.Id 
Where nazwa_miejscowosci = 'wyszków' or nazwa_miejscowosci = 'warszawa'

 

Utwórz bazę danych o nazwie sklep

Zaimportuj do bazy plik: baza danych – sklep

 

 • Zaokrąglanie wartości

SELECT dostawcy.nazwa, towary.nazwa, sprzedaz.ilosc, towary.cena,
round((sprzedaz.ilosc * towary.cena),2 ) as wartosc
FROM sprzedaz,towary, dostawcy
where sprzedaz.idTowaru = towary.id and sprzedaz.idDostawcy = dostawcy.id
and dostawcy.id = 1

 • Suma zamówienia

SELECT dostawcy.nazwa, round(sum(sprzedaz.ilosc * towary.cena),2 ) as wartosc
FROM sprzedaz,towary, dostawcy
where sprzedaz.idTowaru = towary.id and sprzedaz.idDostawcy = dostawcy.id
and dostawcy.id = 1